Съобщение

Община Айтос съобщава на Рафет Кадир Рашид от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №2/11.02.2016 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПЗ за УПИ VІ-3570, кв. 190 по плана на гр. Айтос. Новопредвиденото основно застрояване между УПИ VІ-3570 и УПИ V-3572,3571 е свързано. Новопредвиденото допълващо застрояване между УПИ ХІІ-3570 и ХІІІ-3571 е свързано със застрояването в УПИ VІ-3570 и V-3572,3571

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.