Съобщение

     Община Айтос съобщава на Фатме Сейдали Ахмед от с. Пещерско, община Айтос, че със заповед №РД-08-174/29.02.2016 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ, кв. 23 по плана на с. Пещерско, община Айтос. Регулационната линия между УПИ ХІІ от една страна и УПИ ХІІІ-189 и ХVІІІ-187 от друга, минава по имотната граница между имот № 188 и имоти № 189 и 187. УПИ ХІІ се разделя и се образуват нови два УПИ: УПИ ХІІ и ХХІІІ, които запазват предназначението си „за КОО”. Новопредвиденото застрояване между УПИ ХІІ и ХХІІІ е свързано в южната си част.  Показателите на застрояване в  УПИ ХІІ и ХХІІІ са: Кинт - 1,2, Пл - 60%, Козел – 40%, височина на застрояването – 10м.

       Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.