Съобщение

         Община Айтос уведомява заинтересованото население, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното си намерение да изработи ПУП (подробен устройствен план) във връзка с провеждане на процедура за промяна предназначението на поземлен имот №139045, м. Татарски ниви”, землище на гр. Айтос за движение и транспорт и осигуряване на достъп до УПИ ІІІ-43, масив 139, землище на гр. Айтос.

       Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 18.03.2016 г. – 01.04.2016 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8,30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

        Лице за контакти: инж. Радоцвета Великова – главен експерт в дирекция ТСУС, тел. 0558/2 26 62.