Съобщение

Община Айтос съобщава на Шериф Хасан Ереджеб от гр. Бургас, Община Бургас, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж с № 6 от 17.02.2016 г. за “Вътрешно преустройство на магазин в партера на съществуваща жилищна сграда в амбулатория за групова практика за първична дентална помощ”  в УПИ I-418, кв.135  по плана на гр.Айтос с административен адрес: гр.Айтос, ул. „Отец Паисий” № 17

Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РО НСК към РДНСК Югоизточен район-гр. Бургас, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението.