Съобщение

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомяваме, че на 16 и 17 април 2016г. от 06:00 до 11:00 часа ще се извърши третиране с наземна техника на ечемик в м. „Чеменлията”, находяща се в землището на гр.Айтос с препарати „Сфера макс” и „Моспиалн”.
 Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.