Съобщение

 

          Община Айтос съобщава на Величка Ангелова Димитрова и Малинка Христова Терзийска от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №1/07.01.2016 г. на ОЕСУТ  е  приет  ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-192 и VІІ-193, кв. 7 по плана на с. Пирне, община Айтос. Променя се общата регулационна граница между УПИ VІ-192 и VІІ-193, като 120 кв. м от имот № 193 се прибавят към имот №192. Северните регулационни линии на УПИ VІ-192 и УПИ VІІ-193 се поставят в съответствие с имотната граница между поземлени имоти 193 и 194. Новопредвиденото основно застрояване в УПИ VІ-192 и VІІ-193 е свободно стоящо. Запазва се свързаното допълващо застрояване между УПИ VІ-192, VІІІ-194 и V-191.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.