Съобщение

Община Айтос съобщава на Лалка Неделчева Димова, Стойчо Димчев Стойчев и Неделчо Димчев Стойчев от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №1/07.01.2016 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-1522, кв. 36 по плана на гр. Айтос. Новопредвиденото застрояване между УПИ ІІІ-1522 и УПИ ІІ-1523 е свързано.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.