Съобщение

          Община Айтос съобщава на Стойчо Димчев Стойчев и Неделчо Димчев Стойчев от гр. Айтос,  че със заповед № РД-08-459/15.06.2016 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-1522, кв.36 по плана на гр. Айтос. Новопредвиденото застрояване между УПИ ІІІ-1522 и УПИ ІІ-1523 в южната си част е свързано, а в северната част – свободно стоящо.  Показателите на застрояване в  УПИ ІІІ-1522 са: К инт - 1,2, Пл - 60%, К озел – 40%, височина на застрояването – 10м.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения пред Административен съд – Бургас в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.