Съобщение

Съгласно чл.140, ал.3  във връзка с чл. 131 от ЗУТ и съгласно чл.61 от АПК, Община Айтос съобщава на:

 

1.Анри Христов Кирязов от гр.София

2.Мария Христова Кирязова от гр.София

 

че е издадена скица с виза за проектиране с № 678 от 10.06.2016 г. на главния архитект на Община Айтос за допълващо застрояване в урегулиран поземлен имот V-1991, кв.118 по плана на гр.Айтос с възложител Янка Тодорова Желева.

Визата за проектиране може да бъде обжалвана по законосъобразност пред Община Айтос в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

Документите са на разположение в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62