Съобщение

Община Айтос съобщава на Никола Костадинов Коджабашев от гр. София, Катя Георгиева Пенева и Станимир Георгиев Пенев от гр. Айтос, че със заповед №.РД-08-668/17.08.2016 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) за поземлен имот № 493010, м. „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се  УПИ І-493010, масив 493 с отреждане „за производствени и складови дейности (за склад за зърно и фуражни смеси  и офиси)” – зона Пп.     

Новопредвиденото застрояване в УПИ І-493010 е свободно стоящо с височина до 15 м. Показателите на застрояване в новообразувания УПИ І-493010 са: К инт = 2, плътност на застрояване < 80%, коеф. на  озеленяване > 20%.

Планът е изложен в стая №6 в сградата на Община Айтос и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от поставяне на съобщението в интернет-страницата чрез Общината пред Административен съд Бургас.