Съобщение

Община Айтос съобщава на Мария Иванова Воденичарова  от гр. Бургас и Станка Иванова Шестакова от гр. Варна че със заповед №.РД-08-626/28.07.2016 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ ІV-2179, кв. 48Б по плана на гр. Айтос. Регулационната линия между УПИ ІV-2179 и УПИ І-2177,2178 се поставя в съответствие с имотната граница между поземлени имоти 2179 и 2178. Новопредвиденото допълващо застрояване с височина до 3,60 м между УПИ ІV-2179 и УПИ І-2177,2178 е свързано. Показателите на застрояване в  УПИ ІV-2179 са: К инт < 1,2, Пл < 60%, К озел > 40%.

Планът е изложен в стая №6 в сградата на Община Айтос и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от поставяне на съобщението в интернет-страницата чрез Общината пред Административен съд Бургас.