Съобщение

Община Айтос съобщава на Златка Петрова Железова от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №11/04.08.2016 г. на ОЕСУТ е приет ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-520, кв. 143 по плана на гр. Айтос. Променя се характерът на застрояването на УПИ ІІІ–520: от ниско застрояване - зона „Жм” в средно застрояване - зона „Жс”. Новопредвиденото основно застрояване в УПИ ІІІ-520 е свободно стоящо с височина до 15 м за смесена сграда.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос