Съобщение

Община Айтос съобщава на Илия Димитров Стоянов от гр. Несебър на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №11/04.08.2016 г. на ОЕСУТ е приет ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-75 и ІХ-75, кв. 13 по плана на с. Лясково, община Айтос. Променя се общата регулационна граница между УПИ ІV-75 и ІХ-75. Северната регулационна линия на УПИ ІV-75 се поставя в съответствие с имотната граница между поземлени имоти 75 и 74. Новопредвиденото основно застрояване в УПИ ІV-75 и ІХ-75 е свободно стоящо.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос .