Съобщение

Община Айтос съобщава на Юксел Байрямали Юсеинов от с. Карагеоргиево, община Айтос, че със заповед №.РД-08-678/19.08.2016 г. на Кмета на Община Айтос е одобрена промяна на кадастралния план на с. Карагеоргиево, община Айтос. Променя се местоположението на имотните граници между имоти № 183, 184, 185, 186 и 187 в кв. 29, така както съществуват на място. Поземлен имот №184 се разделя и се образуват два нови имота: №184 и 318.

      Планът е изложен в стая №6 в сградата на Община Айтос и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от поставяне на съобщението в интернет-страницата чрез Общината пред Административен съд Бургас.