Съобщение

Община Айтос съобщава на Илия Димитров Стоянов от гр. Несебър, че със заповед №РД-08-795/26.09.2016 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-75 и ІХ-75, кв. 13 по плана на с. Лясково, община Айтос. Променя се общата регулационна граница между УПИ ІV-75 и ІХ-75. Северната регулационна линия на УПИ ІV-75 се поставя в съответствие с имотната граница между поземлени имоти 75 и 74. Новопредвиденото основно застрояване в УПИ ІV-75 и ІХ-75 е свободно стоящо с височина до 10м. Показателите на застрояване на УПИ ІV и ІХ са:

 - К инт - 1,2; К плътн. < 60%, мин. озел. > 40.  

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.