Съобщение

Община Айтос съобщава на Божанка Сашкова Антушева от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №12/11.08.2016 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за УПИ Х-4150,4149 и VІІ-4149,4153, кв. 209 по плана на гр. Айтос. За поземлен имот № 4149 се обособява самостоятелно УПИ Х-4149. Регулационните линии на новообразувания УПИ Х-4149 се поставят в съответствие с имотните граници между поземлен имот №4149 от една страна и имоти № 4406, 4150, 4152, 4156 и 4157. УПИ VІ се отрежда за имоти №4150 и 4151. УПИ VІІ се отрежда за имоти № 4152 и 4153. Новопредвиденото застрояване с височина до 10 м между новообразувания УПИ Х-4149 и новообразуваните УПИ VІ-4150,4151 и VІІ-4152,4153  е свързано.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.