Съобщение

Община Айтос съобщава на Рафет Осман Мюмюн и Надие Али Мюмюн от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, , че с Протокол №15/03.10.2016 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-2076, кв. 111 по плана на гр. Айтос. Регулационната линия между УПИ VІІ-2076 и УПИ VІ-2077,2078 се поставя в съответствие с имотната граница между поземлени имоти 2076 и 2078. Запазва се свързаното основно застрояване между УПИ VІІ-2076 и УПИ VІ-2077,2078 с височина до 10 м.  Новопредвиденото допълващо застрояване на уличната регулация между УПИ VІІ-2076 и УПИ VІ-2077,2078  също е свързано.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.