Съобщение

Община Айтос съобщава на Радостина Петрова Ангелова от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, , че с Протокол №13/08.09.2016 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за УПИ Х-510, кв. 150  по плана на гр. Айтос. Регулационните линии между УПИ Х-510 и УПИ ХІІ-497 се поставят в съответствие с имотните граници между поземлени имоти № 510 и 497. Променя се характерът на застрояването на УПИ Х–510: от ниско застрояване - зона „Жм” в средно застрояване - зона „Жс”. Новопредвиденото основно застрояване в УПИ Х-510 е свободно стоящо с височина до 15 м.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.