Съобщение

Община Айтос съобщава на Марийка Чанева Йорданова от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №18/17.10.2016 г. на ОЕСУТ  е приет  ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-132 в кв. 16 по плана на с.п Раклиново. УПИ ІХ-132 в кв. 16 се заличава. Местоположението на улицата, разделяща квартали 16 и 20 след промяната преминава между поземлени имоти 132 и 100. За имот № 132 се отрежда нов УПИ VІІ-132 в кв. 20. УПИ Х и VІІІ-100 в кв. 16 променят границите си, като след промяната граничат с новата улица между кв. 16 и 20. УПИ Х и VІІІ-100 в кв.16 запазват предназначението си. Новообразуваният УПИ VІІ-132 в кв. 20 е с предназначение „за жилищни нужди”. Застрояването в УПИ VІІ-132 е свободно стоящо.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.