Съобщение

Община Айтос съобщава на Емил Костадинов Ковачев, Христо Костадинов Ковачев, Гергина Димитрова Ковачева и Мария Танева Маджарова от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №13/08.09.2016 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПЗ за УПИ ХІІ-1460, кв. 86 по плана на гр. Айтос. Новопредвиденото допълващо застрояване между УПИ ХІІ-1460, ХІ-1459 и УПИ ХІІІ-1461 е свързано.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.