Съобщение

Община Айтос уведомява заинтересованото население,  че със заповед № РД-18-101 от 25.11.2016 г. са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на група поземлени имоти по трасето на VIII-железопътна линия Пловдив-Бургас,  попадащи в землищата на с.Черноград, с.Тополица, с.Поляново, с.Карагеоргиево и гр.Айтос, община Айтос, област Бургас.

Заповедта за одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри е обнародвана в „Държавен вестник” брой 101 от 20.12.2016 г. и влиза в сила от деня на обнародването й.

От 20.12.2016 г. справки, услуги и издаване на скици за имоти по трасето на VIII-железопътна линия Пловдив-Бургас, попадащи в землищата на с.Черноград, с.Тополица, с.Поляново, с.Карагеоргиево и гр.Айтос, община Айтос, област Бургас, се извършват от Службата по геодезия картография и кадастър-Бургас, бул.”Стефан Стамболов” № 120, ет.1