Съобщение

Община Айтос съобщава на Димитър Петров Статев от с. Кошарица, община Несебър, че със заповед №РД-08-1012/29.11.2016 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ, кв.47 по плана на гр. Айтос. УПИ ІХ се разделя и се обособяват нови два УПИ: УПИ ІХ, който запазва отреждането си „за озеленяване” и УПИ ХVІ с отреждане „за трафопост”. Показателите на застрояване в  новообразувания УПИ ХVІ са: Кинт - 1,2, Пл - 60%, мин. озел – 40%, височина на застрояването до 10м.

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.