Съобщение

  Община Айтос съобщава на Станка Ружанова Джамбазова, Недка Райкова Джамбазова, Радостин Вълчев Живков, Яшар Ружди Яшар, Николай Вълчев Минчев, Недко Вълчев Живков, Илия Сашков Панайотов, Митко Янков Иванов, Фатме Хасанова Юсеинова, Николай Ружанов Джамбазов, Шакир Ахмедов Шакиров, Нефизе Ахмедова Сюлейманова, Илия Димитров Панайотов, Василка Янкова Янкова, Янко Иванов Янков, Еленка Йосифова Панайотова, Христо Сашков Димитров, Сашка Жечева Панайотова, Хабибе Мюмюнова Мурад, Байрам Мурад Мурад от гр. Айтос, Божанка Сашкова Антушева от гр. Бургас и Любка Ружанова Кирчева от гр. Сливен, че със заповед № РД-08-997/21.11.2016 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) УПИ Х-4150,4149 и VІІ-4149,4152,4153, кв. 209 по плана на гр. Айтос. За поземлен имот № 4149 се обособява самостоятелно УПИ Х-4149. Регулационните линии на новообразувания УПИ Х-4149 се поставят в съответствие с имотните граници между поземлен имот №4149 от една страна и имоти № 4406, 4150, 4152, 4156 и 4157. УПИ VІ се отрежда за имоти №4150 и 4151. УПИ VІІ се отрежда за имоти № 4152 и 4153. Новопредвиденото застрояване с височина до 10 м между новообразувания УПИ Х-4149 и новообразуваните УПИ VІ-4150,4151 и VІІ-4152,4153  е свързано.

       Показателите на застрояване в новообразувания УПИ Х-4149 са: Кинт - 1,2, Пл - 60%,  мин. озел - 40%. 

       Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.