Съобщение

Община Айтос съобщава на Стефан Димов Стефанов, Красимир Стефанов Стефанов и Гочо Йорданов Гочев от гр. Айтос, че със заповед №РД-08-19/16.01.2017 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1515, кв.37 по плана на гр.  Айтос. Регулационната линия между УПИ ІІ-1515 и УПИ І-1514 се поставя в съответствие с имотната граница между поземлени имоти 1515 и 1514. Променя се местоположението на регулационната граница между УПИ ІІ-1515 и ІІІ-1500. Запазва се свързаното застрояване между УПИ І-1514, УПИ ІІ-1515 и УПИ ІІІ-1500 с височина до 10 м.  Запазва се едноетажното допълващо застрояване между УПИ І-1514, ІІ-1515, ІV-1501 и ХІV-1512,1513. Показателите на застрояване в УПИ ІІ-1515 са:

- Кинт < 2; Плътност < 60%; Мин. озеленяване - 40%.

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.