Съобщение

Община Айтос съобщава на Радостина Петрова Ангелова от гр. Бургас че със заповед № РД-08-52/27.01.2017 г. на Кмета на Община Айтос  е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ Х-510, кв. 150  по плана на гр. Айтос. Регулационните линии между УПИ Х-510 и УПИ ХІІ-497 се поставят в съответствие с имотните граници между поземлени имоти № 510 и 497. Променя се характерът на застрояването на УПИ Х–510: от ниско застрояване - зона „Жм” в средно застрояване - зона „Жс”. Новопредвиденото основно застрояване в УПИ Х-510 е свободно стоящо с височина до 15 м. Показателите на застрояване в УПИ Х-510  са:

         - Кинт –2; Плътност - 70%; Мин. озеленяване - 30%.

         Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.