Съобщение

Община Айтос съобщава на Галина Стефанова Николова от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №19/04.11.2016 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПЗ за имот № 063014, землище на с. Черноград, община Айтос. Определя се площадка за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура с височина до 38 м, като ограничителните линии на застрояване са min 3м от имотните граници.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.