Съобщение

Община Айтос съобщава на Бинка Генова Янкова от гр. Бургас, че със заповед №РД-08-118/16.02.2017 г. на Кмета на Община Айтос  е одобрена промяна в отреждането на УПИ VІІІ-295 и ІХ-295 в кв. 7 по плана на с. Съдиево, община Айтос. УПИ VІІІ се отрежда за новообразуваните имоти № 388 и 389, а УПИ ІХ – за новообразуваните имоти № 295 и 389.

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.