Съобщение

Община Айтос съобщава на наследниците на Милан Иванов Николов от с. Мъглен, че със заповед № РД-08-233/31.03.2017 г. на Кмета на Община Айтос  е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-11, УПИ ХІV-11 и УПИ ХV-11, кв. 8 по плана на с. Мъглен, община Айтос. Регулационните линии между УПИ VІІ-11,12 и УПИ ХІІІ-11 и ХІV-11 се поставят в съответствие с имотните граници между поземлен имот № 11 от една страна и имоти № 10 и 12 от друга. УПИ ХІІІ-11, ХІV-11 и ХV-11 се обединяват и се образува нов УПИ ХІІІ-11 с отреждане „за жилищни нужди”- зона Жм. . УПИ VІІ се отрежда за имоти № 10 и 12. Запазва се отреждането на УПИ VІІ-10,12 „за жилищни нужди”- зона Жм. Новопредвиденото застрояване с височина до 10 м между новообразувания УПИ ХІІІ-11 и  УПИ VІІ-10,12  е свързано.

Показателите на застрояване в новообразувания УПИ ХІІІ-11 са:

- Кинт < 1,2; Плътност < 60%; Мин. озеленяване - 40%.

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.