Съобщение

Община Айтос съобщава на Никола Ангелов Шерлетов от гр. София на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №3/21.02.2017 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за имот № 000398, м. „Арка”, землище на с. Тополица, община Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се УПИ Х-398 с отреждане „за изграждане на складова база за селскостопанска продукция и обслужващи дейности” - зона Смф.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.