Съобщение

  Община Айтос съобщава на Димитър Великов Велчев и Светлозар Великов Стоянов от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-373/01.06.2017 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен план за регулация за УПИ (урегулирани поземлени имоти) УПИ ХХХІІІ-2579 и УПИ ХХХІV-2578 в кв. 57 по плана на гр. Айтос. Новата вътрешна регулационна линия между УПИ ХХХІІІ и УПИ ХХХІV се поставя в съответствие със съществуващата имотна граница между имот № 2579 и имот № 2578.
 Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.