Съобщение

Община Айтос съобщава на Галина Костадинова Якимова от гр.Айтос, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж № 40 от 21.06.2017 г. за вътрешно преустройство на съществуваща масивна сграда с магазин за промишлени стоки в УПИ VI-410, кв.135 по плана на гр.Айтос,Община Айтос.

 

Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РО НСК към РДНСК-Югоизточен район-Бургас, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението.