Съобщение

Община Айтос съобщава на Светлозар Великов Стоянов и Димитър Великов Велчев от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с  Протокол № 6/12.04.2017 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПЗ за УПИ ХХХІІІ-2579, кв. 57 по плана на гр. Айтос. Новопредвиденото основно застрояване в УПИ ХХХІІІ-2579 с височина до 10 м е свързано със застрояването в УПИ ХХХІV-2578, като общата калканна стена е с дължина 16 м. Показателите на застрояване в УПИ ХХХІІІ-2579 и УПИ ХХХІV-2578 са:

         - Кинт < 1,2; плътност на застрояване < 60%; мин. озеленяване >40%.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.