Съобщение

Община Айтос съобщава на Елена Георгиева Григорова от гр. София, Атанас Георгиев Атанасов и Маринка Иванова Стоянова от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-986/16.11.2016 г. на Кмета на Община Айтос е одобрена  промяна на кадастралния план на с. Съдиево, община Айтос. Поземлен имот № 295 в кв.7 се разделя и се образуват следните нови поземлени имоти № 295, 388 и 389.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.145, ал.1 и чл. 149, ал.1 от АПК, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.