Съобщение

Община Айтос съобщава на Светлозар Великов Стоянов и Димитър Великов Велчев от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-519/08.08.2017 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПЗ за УПИ ХХХІІІ-2579, кв. 57 по плана на гр. Айтос. Новопредвиденото основно застрояване в УПИ ХХХІІІ-2579 с височина до 10 м е свързано със застрояването в УПИ ХХХІV-2578, като общата калканна стена е с дължина 16 м. Показателите на застрояване в УПИ ХХХІІІ-2579 и УПИ ХХХІV-2578 са:

         - Кинт < 1,2; плътност на застрояване < 60%; мин. озеленяване >40%.

     Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.