Съобщение

Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че  е изработен окончателен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място – „Нова ВЛ 400 кV от п/ст „Варна” до п/ст ”Бургас” с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. Трасето на въздушния електропровод преминава на територията на община Айтос през имоти в местностите ”Еклеме”, „Кючук манда”, „Кокардже”, „Келеджи йорду”, „Келеджи чешма” и „Манда баир” - землище на с. Черна могила; местностите „Мостинска кория”, „Манаклъка”, „Мангара”, „Батаклията”, „Янаклъка”, „Парцелите” и „Сърта” - землище на с. Мъглен; местностите „Текме тарла”, „Чималски сърт”, „Дерменолу”, „Армутлук”, „Домус орман”, „Новите лозя”, „Ташлъ гечит” и „До селото” -  землище на с. Дрянковец.       

Проектът се намира в дирекция  „ТСУРР” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

(Обявлението е публикувано в бр.96/01.12.2017 г. на Държавен вестник)