Съобщение

Община Айтос съобщава на Димитър Стоянов Чиликов от гр. Бургас, че на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ е издадена заповед с № РД-08-287/13.05.2019 г. на главен Архитект на Община Айтос за допълване на разрешение за строеж с № 17/21.03.2019 г. за извършване на промяна по време на строителство на „Уличен водопровод за УПИ I-16, масив 179, местност „Могилата“, землище гр.Айтос“, като се добавят още двама възложители: Община Айтос и Димитър Стоянов Чиликов

Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ заповедта за допълване на разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК-Югоизточен район-Бургас, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението.

Документите са на разположение в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакт - инж. Константин Янков- тел. 0889277370