СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Община Айтос  обявява: Инициатива на „ ПРЕСИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД,  ЕИК:203745649, за ползване на воден обект – язовир „Раклиновски път“, землище на с.Раклиново, Община Айтос.

1.Цел на заявлението за използване на водите       

Развъждане на риба и други аквакултури

2.Воден обект и код на водното тяло                          

Язовир „Раклиновски път“, землище с. Раклиново, Община Айтос, с код  BG

3.Системи или съоръжения, чрез които ще реализира използването

Язовир „Раклиновки път“, съставляващ имот 000290, ЕКАТТЕ 62013, с площ  111,844  дка, находящ се в землището на 

с. Раклиново, Община Айтос

4.Място на използване на водите, населеното място и ЕКАТТЕ

Язовир „ Раклиновски път“, с. Раклиново, Община Айтос,  ЕКАТТЕ 62013

5.Проектни параметри на използването

Ползваната залята площ е в размер 111, 844 дка

6.Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водния обект

- Ползване на водния обект единствено с разрешената цел;

- Спазване на разрешителния режим на ползване;

- При осъществяване на дейността развъждане на риба и др. аквакултури да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда, включително недопускане на  замърсяване, както и на действия водещи негативен ефект върху водите и свързаните със тях екосистеми;

- Да се извършва постоянен контрол върху състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея , като се предприемат мерки за отстраняване на неизправности по същите;

- Да се продължи нормалната  проводимост на трасето на преливника и речното русло, на разстояние до 5оо м. от язовирната стена

7.Място на представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите  лица.

Община Айтос, гр.Айтос, ул.“Цар Освободител“ №3

Срок – 14 дни от датата на обявяването.