Съобщение

   Община Айтос съобщава на Тодор Димитров Тодоров от гр. Несебър, Иванка Здравкова Златева от гр. Бургас, Галина Йорданова Мерсинкова от с. Трънак, община Руен, Мария Николова Иванова, Надка Жекова Йорданова и Николай Любомиров Русенов от гр. Айтос, Станимир Славов Иванов от гр. Варна и Манол Любомиров Русенов от гр. Пловдив, че със заповед № РД-08-355/18.06.2019 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПР за  УПИ ХІІ-2258, УПИ VІІІ-2256, УПИ ІХ-2257 и УПИ І, кв. 127 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на регулационните линии между УПИ ХІІ-2258 и съседните УПИ: УПИ VІІІ-2256 и УПИ ІХ-2257,  които минават по съществуващите на място имотни граници между имот № 2258 и съседните имоти № 2256 и № 2257. Регулационната линия между УПИ І-за комплексно жилищно строителство и следните УПИ: УПИ ХІІ-2258 и УПИ VІІІ-2256 минава по съществуващата на място имотна граница между имот № 2245 и имоти № 2258 и № 2256. Регулационната граница между УПИ VІІІ-2256 и УПИ ІХ-2257 минава по съществуващата на място имотна граница между имоти № 2256 и № 2257.

       Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.