Съобщение

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” ОБЯВЯВА: инициативата на Община Айтос  за изменение на Разрешително № 21510402 за водовземане от подземни води , каптиран извор „Ляската“, находящ се в имот №000083, местност „Бахчите“, землище на с.Лясково, община Айтос, област Бургас.

Добивните води  от каптирания извор „Ляската“ , ще се  увеличат от 25550 м3/ г. на 26100 м3/г. , като 550 м3 /г.   ще се използват за „Лятна естрада“  в Лесопарк „Славеева река“, разположена в имот  № 000841 в  гр. Айтос, община Айтос, област Бургас.