Съобщение

Община Айтос съобщава на Галина Стефанова Николинова от гр.Бургас, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж с №  48/02.08.2019 г.   на Собствениците Пенка Колева Стефанова и Галина Стефанова Николинова  и инвеститорите „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за „GSM/UMTS Приемно-предавателна станция „Тополица“, BGS0333.A000 на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД“  в ПИ 063014 , м.63  в землището на с. Черноград.

Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК-Югоизточен район-Бургас, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението.

Документите са на разположение в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакт- инж. Константин Янков- тел. 0889277370