Съобщение

Община Айтос съобщава на Рукия Мурад Топал от гр.Айтос, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж с №  50/13.08.2019 г.  за масивна ограда с H до 2,20 м. по вътрешната страна на северната регулационна линия разположена изцяло в УПИ VIII-1545, кв.38 по плана на град Айтос с административен адрес: гр.Айтос, ул.“Димо Шайков“ № 11

Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК-Югоизточен район-Бургас, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението.

Документите са на разположение в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакт- инж. Ралица Тодорова- тел. 0887308240