Съобщение

Община Айтос съобщава на Рукия Мурад Топал от гр.Айтос и на  Мурад Метин Мурад, че със Заповед РД-08-517/02.10.2019 г. е променено разрешение за строеж № 50/13.08.2019 г. допълнен е като възложител Мурад Метин Мурад.

Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК-Югоизточен район-Бургас, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението.

Документите са на разположение в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакт- инж. Ралица Тодорова- тел. 0887308240