Съобщение

Община Айтос съобщава на Красимир Храниславов Хаджиев и Таня Миленова Асенова от гр. Бургас, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол 10/23.08.2019 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за имот № 2736, м. „Трите братя”, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ V-2736 с отреждане „за рекреационни дейности” - зона Ов.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.