Съобщение

Община Айтос съобщава на Стефан Величков Макаков от гр. Варна, Мария Коева Чернаева от гр. Бургас, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 10/23.08.2019 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПЗ за УПИ VІІ-1450, кв. 86 по плана на гр. Айтос. Променя се отреждането на УПИ VІІ-1450 от „за жилищни нужди” в „за смесена сграда”. Новопредвиденото застрояване в УПИ VІІ-1450 е свободно стоящо, а показателите на застрояване  са:

         - Кинт < 3; плътност на застрояване ≤ 70%; мин. озеленяване >30%, височина на застрояването – до 15 м.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.