Съобщение

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” ОБЯВЯВА: инициативата на „ЕМИЛИО ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК:204973851, със седалище и адрес на управление: гр.Карнобат, ул. „Москва“ №46, за издаване на разрешително, за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за проектиране на обект : Канализационна система на пункт за изваряване на ракия, разположен в  поземлен имот (ПИ) №000082, местност „До гарата“, землище на с.Черноград, община Айтос.

Дата: 10.01.2020 г.