Съобщение

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Айтос, уведомява лицата с трайни увреждания на територията на Общината, които получават месечна добавка за социална интеграция по чл.42 от ЗИХУ и чиито експертни решения на ТЕЛК/ НЕЛК са с пожизнен срок на действие, че поради изтичане на пет годишния срок на действие на социалната им оценка следва да подадат заявление- декларация за изготвяне на нова социална оценка през месец януари 2015 година.

   Допълнителна информация може да бъде получена от заинтересованите лица на тел. 0558/ 2-28-62, отдел „Хора с увреждания и социални услуги”.

Пенка Добрева

Директор