Съобщение

Община Айтос съобщава на Митра Костова Маринова, Ана Енчева Инджова и Станимир Енчев Маринов от гр. Бургас, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол 18/18.12.2018 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за имоти № 151 и № 152, м. „Слънчева лъка”, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ VІІІ-151,152, кв. 14 с отреждане „за вилна сграда” - зона Ов.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.