Съобщение

     Община Айтос съобщава на собствениците на поземлен имот № 150, м.”Слънчева лъка”, землище на гр. Айтос, че със заповед № РД-08-284/11.05.2020 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен  ПУП-ПРЗ за имоти № 151 и № 152, м. „Слънчева лъка”, землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ VІІІ-151,152, кв. 14 с отреждане „за вилна сграда” - зона Ов. Показателите на застрояване на новообразувания УПИ VІІІ-151,152 са:
         - К инт - 0,8; К плътн. - 40%, мин. озеленяване - 50%, височина на основното застрояване -  до 7м. 
    Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.