СЪОБЩЕНИЕ

за реда на регистрация на животновъден обект - лично стопанство.

      Съгласно последните промени на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ДВ, бр.13 от 2020г., в сила от 14.02.2020г.) собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, в това число животновъдните обекти - лични стопанства, подлежат на регистрация в ОДБХ, на чиято територия се намира обекта.

        Заявленията за регистрация на животновъден обект-лично стопанство са по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, предоставят се в Центъра за услуги и информация на гражданите в община Айтос или в съответните кметства и се подават до Кмета или кметския наместник.

        Телефон  за допълнителна информация: 0558/2 34-40; 0558/2 57-86

Снимки