Съобщение

Община Айтос съобщава на Христо Илиянов Димов от с. Планиница, община Руен, област Бургас и на Чигдем Димова от гр. Заандам, Нидерландия, че със заповед № РД-08-381/08.06.2020 г. на Кмета на Община Айтос е одобрена промяна на кадастралния план на м. „Слънчева лъка”, землище на гр. Айтос. Променя се местоположението на имотните граници между ПИ № 473 и ПИ № 356.

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.